એક રાત્રે પત્ની,બીજી રાત્રે સાસુ તો ત્રીજી રાત્રે તે સાળીના રૂમમાં રહે છે આ નસીબદાર,પત્નિ એ સામે થી આપેલી છે છુંટ…

એક રાતે પત્ની, એક રાત સાસુ અને એક રાત તે ભાભીના રૂમમાં રહે છે, આ નસીબ, પત્નીએ સામેથી આપી છે આવી છૂટ

એક રાત્રે પત્ની,બીજી રાત્રે સાસુ તો ત્રીજી રાત્રે તે સાળીના રૂમમાં રહે છે આ નસીબદાર,પત્નિ એ સામે થી આપેલી છે છુંટ…

Wife one night, mother-in-law the next night