પ્રેમિકાના લગ્ન રોકવા પ્રેમી પોલીસ લઈ ને લગ્નના મંડપ માં પહોંચ્યો,કન્યાનો જવાબ સાંભળી ને તમે છક થઈ જશો..

પ્રેમિકાના લગ્ન રોકવા પ્રેમી પોલીસ લઈ ને લગ્નના મંડપ માં પહોંચ્યો,  કન્યાનો જવાબ સાંભળી ને તમે છક થઈ જશો..

 

error: Content is protected !!