એક જ ઘરમાંથી એકસાથે ઊઠી 4-4 અર્થીઓ, વૃદ્ધ પિતાએ ધ્રૂજતા હાથે બે પુત્રોને આપી મુખાગ્નિ, રડાવી દેતો બનાવ

હસતું અને રમતું કુટુંબ બધાને ગમે છે. પણ આ જીવનમાં પણ વિશ્વાસ નથી. અહીં ક્યારે શું થશે તે કશું કહી

Read more
error: Content is protected !!