કૂતરાની સેવા કરવા ગુજરાતની 3 પટેલ બહેનોએ લગ્ન ન કર્યાં, છેલ્લા 20 વર્ષથી રોજ 150 કૂતરાને ખવડાવે છે

શ્વાનના બર્થ ડે ઉજવતા તો તમે ઘણાં લોકોને જોયા હશે. શ્વાનને નિયમિત ભોજન કરાવનારા વૉલન્ટિયર અને સંસ્થાઓ પણ જોઈ હશે.

Read more
error: Content is protected !!