આ કારણે ઘરમાં ન રાખવી જોઈએ શનિદેવની પ્રતિમા, પૂજા કરતી વખતે પણ રાખો આ સાવધાની

આ કારણે ઘરમાં ન રાખવી જોઈએ શનિદેવની પ્રતિમા, પૂજા કરતી વખતે પણ રાખો આ સાવધાની

error: Content is protected !!