હિન્દુ-મુસ્લિમની એકસરખી વસતિ ધરાવતું ગૂજરાત નું સમરસ ગામ ગઠામણ, એક ટર્મ હિન્દુ તો એક ટર્મ મુસ્લિમ બને છે સરપંચ…

હિન્દુ-મુસ્લિમની એકસરખી વસતિ ધરાવતું ગૂજરાત નું સમરસ ગામ ગઠામણ, એક ટર્મ હિન્દુ તો એક ટર્મ મુસ્લિમ બને છે સરપંચ…

error: Content is protected !!